PISANIE NA ZAWOŁANIE  ||  Tel. +48 664 600 900  ||  http://www.mkpublikacje.pl  ||  mk@mkpublikacje.pl

.:: menu

STRONA GŁÓWNA ||


OFERTA ||


KONTAKT
||


LINKI
||


SZCZEGÓŁY OFERTY
||
CENTRUM INFORMACJI ||

===============

===============


ministat liczniki.org

 

 

 

 

===============

===============

===============

POLECAMY

Prace magisterskie

Prace dyplomowe

Prace licencjackie

E-booki naukowe

E-booki z ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, bankowości itp.

Noclegi, kwatery, hotele

 

Świadectwa energetyczne budynków

 

.:: oferta

OTO PRZYKŁADOWY ZAKRES TEMATYKI

Z KTÓREGO JESTEŚMY W STANIE NAPISAĆ PUBLIKACJE:

001. Factoring
 002. Strategia marketingowa firmy
 003. Promocja działalności
 004. Zarządzanie należnościami
 005. Emisja obligacji komunalnych
 006. System i funkcjonowanie bankowych kart płatniczych w Polsce i na świecie
 007. Instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w systemie controllingu finansowego
 008. Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska
 009. Zarządzanie ryzykiem walutowym w firmach uczestniczących w obrotach gospodarczych z zagranicą
 010. Proces przekształceń własnościowych - skutki pozytywne i negatywne
 

011. Inwestycje w okresie transformacji
 012. Działalność kredytowa banku "X"
 013. Marketing jako element strategii firmy
 014. System motywowania do pracy w firmie
 015. Finansowanie gmin - źródła finansowania
 016. Bezrobocie w danym województwie
 017. Wycena wartości przedsiębiorstwa – metody
 018. Rola reklamy jako narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstwa
 019. Reklama jako instrument aktywizacji sprzedaży
 020. Finansowanie agrobiznesu w ramach kredytów preferencyjnych
 

 021. Marka produktu w strategii firmy
 022. Działalność depozytowa banków komercyjnych
 023. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego
 024. Działalność konkurencyjna firmy
 025. Logistyka
 026. Leasing
 027. Struktura i wykorzystanie majątku trwałego w przemyśle
 028. Sukces instytucji
 029. Zobowiązania podatkowe
 030. Podatek dochodowy od osób prawnych
 

 031. Analiza sektora i konkurencji
 032. Reklama w firmie
 033. Majątek trwały w firmie
 034. Czynniki rozwoju i upadku przedsiębiorstw
 035. Promocja jako element marketingu
 036. Marketing i reklama jako instrumenty realizacji strategii firmy
 037. Transformacja gospodarki a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 038. Charakterystyka bezrobocia na wsi
 039. Strategia przedsiębiorstwa
 040. Controlling i factoring w przedsiębiorstwie
 

 041. Rynek inwestycyjno – budowlany w Polsce i w wybranym województwie
 042. Metody analizy strategicznej i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji strategicznych
         przedsiębiorstwa
 043. Analiza fundamentalna i techniczna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 044. Konkurencja w sektorze
 045. Factoring jako technika zabezpieczająca bieżące finansowanie działalności firmy
 046. Wpływ zarządzania logistycznego na zdobywanie przewagi konkurencyjnej
         na przykładzie przedsiębiorstwa "X"
 047. Kierunki strategiczne działalności marketingowej firmy „X”
 048. Finanse publiczne
 049. Rola marketingu w działalności kredytowej banku
 050. Biznes Plany
 

 051. Działania marketingowe na przykładzie firmy „X”
 052. Kreowanie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa w procesie jego transformacji
 053. Optymalizacja oferty produktowej np. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "X"
 054. Polski rynek ubezpieczeń na życie
 055. Metody analizy sektora ubezpieczeń na życie w Polsce
 056. Inflacja w Polsce jako zjawisko społeczno – gospodarcze
 057. Plan finansowy oraz analiza finansowa firmy „X” + arkusze w Excelu /
 058. Podstawowe podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej
 059. Bezrobocie w Polsce – formy łagodzenia oraz sposoby przeciwdziałania skutków bezrobocia
 060. Finansowe aspekty prywatyzacji polskiej gospodarki
 

 061. Kulturowe uwarunkowania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie „X”
 062. Działalność Towarzystw Ubezpieczeń na Życie w Polsce na przykładzie porównania „X” i „Y”
 063. Warunki motywowania pracowników na przykładzie organizacji „X”
 064. Działania przedsiębiorstwa usługowego przy wprowadzaniu nowej oferty rynkowej
 065. Ocena strategii rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy "X"
 066. Całościowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki „X”
 067. Podatki jako element stymulujący działalność przedsiębiorców
 068. Analiza polskiej gospodarki żywnościowej w kontekście integracji z Unią Europejską
 069. Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy "X"
 070. Wpływ stopy procentowej na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw
 

 071. Hipermarkety jako zagrożenie dla małych przedsiębiorstw
 072. Reengineering jako narzędzie modelowania struktury przedsiębiorstwa
 073. Zarządzanie personelem na przykładzie firmy „X”
 074. Funkcja menedżera a style kierowania na przykładzie firmy „X”
 075. Uwarunkowania racjonalności procesu decyzyjnego
 076. Zarządzanie strategiczne jako nowoczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
 077. Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa
 078. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na podstawie firmy "X"
 079. System motywowania do pracy w firmie na przykładzie przedsiębiorstwa "X"
 080. Przekształcenia przedsiębiorstw osób fizycznych w spółki kapitałowe
 

 081. Szkolenie i doskonalenie zawodowe wspierające proces rozwoju pracowników na przykładzie firmy "X"
 082. Reforma ubezpieczeń społecznych
 083. Zjawisko nieuczciwej i zakazanej reklamy
 084. System bankowy w Polsce na tle procesów integracji z Unia Europejska
 085. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa usługowo-transportowego na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 086. Wprowadzanie i promocja innowacyjnych usług bankowych
 087. Bariery wejścia na rynek nowo otwartego przedsiębiorstwa handlowego w transformującej się gospodarce
 088. Elementy zarządzania w małej firmie usługowo – handlowej na przykładzie firmy „X"
 089. Leasing jako najwygodniejsza forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
 090. Wykorzystanie instrumentów marketingowych w małym przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie firmy „X”
 

 091. Zarządzanie małą firmą usługowo - handlową na przykładzie firmy "X"
 092. Koncepcja i etapy podejmowania działalności gospodarczej. Uruchamianie małego biznesu
 093. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji
 094. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
 095. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa "X"
 096. Działalność depozytowa banku na przykładzie banku "X"
 097. Wybrane elementy promocji stosowane przez firmę "X"
 098. Zarządzanie personelem na przykładzie firmy "X"
 099. Kondycja finansowa i majątkowa firmy "X"
 100. Systemy zapewnienia jakości oraz zarządzanie przez jakość
 

 101. Elementy, funkcje i znaczenie planu marketingowego dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
         na przykładzie firmy "X"
 102. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce w latach 1991– 2000
 103. Gospodarka a jej wpływ na bezrobocie
 104. Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym
 105. Nabór i szkolenie elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy "X"
 106. Zobowiązania podatkowe
 107. Samorealizacja pracowników w firmach - szanse i zagrożenia
 108. Formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 109. Strategia zarządzania działalnością handlową na przykładzie firmy "X"
 110. Działalność depozytowa banku na przykładzie banku "X"
 

 111. Strategiczne kierunki rozwoju firmy "X" w dziedzinie walki z konkurencją i pozyskania nowych klientów
 112. Karty płatnicze w Polsce i na świecie
 113. Plan marketingowy przedsiębiorstwa przemysłowego na przykładzie firmy "X"
 114. Budowa planu marketingowego na przykładzie firmy "X"
 115. Procesy integracyjne państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europejskiej
 116. System motywacyjny pracowników na przykładzie organizacji "X"
 117. Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem
 118. Menadżer i analiza jego miejsca w organizacji na przykładzie firmy "X"
 119. Public relations jako współczesna forma kontaktów przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie firmy "X"
 120. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy "X"
 

 121. Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie firmy "X"
 122. System zarządzania finansami gminy
 123. Rachunkowość zarządcza i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem
 124. Motywowanie do pracy w przedsiębiorstwie wśród kadry szczebla kierowniczego na przykładzie firmy "X"
 125. Wprowadzenie i promocja innowacyjnych usług bankowych
 126. Wybrane problemy funkcjonowania firmy "X"
 127. Finansowanie gminnej jednostki samorządu terytorialnego
 128. Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych
 129. Analiza finansowa jako narzędzie efektywności i gospodarki finansowej badanego przedsiębiorstwa
 130. Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa "X"
 

 131. Reklama jako narzędzie realizacji strategii marketingowej firmy "X"
 132. Kapitał obcy w prawie bilansowym i podatkowym
 133. Formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 134. Franchising jako strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 135. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa "X"
 136. Biznes Plan na przykładzie nowo powstającej firmy "X"
 137. Analiza strategii firmy "X"
 138. Reklama w mediach
 139. Funkcjonowanie firm leasingowych w Polsce
 140. Projektowanie i zarządzanie kanałami dystrybucji w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy "X"
 

 141. Zarządzanie jakością w świetle norm ISO 9000-14000 na przykładzie firmy "X"
 142. Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa "X"
 143. Płynność finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy "X"
 144. Funkcjonowanie Zakładów Pracy Chronionej - podstawy społeczno - prawne
 145. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa "X"
 146. Komunikacja interpersonalna
 147. Zarządzanie kapitałem własnym w spółce z o.o. na przykładzie firmy "X"
 148. Konsekwencje dla polskich przedsiębiorstw, wynikające z nowej ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.
 149. Projekt rozwoju promocji usług w banku "X"
 150. Polityka regionalna Unii Europejskiej
 

 151. Analiza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
 152. Działalność kredytowa oraz formy oszczędzania w banku "X"
 153. Fundusze inwestycyjne zbiorowego inwestowania
 154. Kierunki dostosowania kompetencji pracowników do nowej strategii w przedsiębiorstwie "X"
 155.
Analiza programu kampanii reklamowej na przykładzie firmy „X”
 156. Analiza działań marketingowych przyjętych przez firmę „X”
 157. Analiza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
 158. Badania marketingowe i ich skuteczność w procesie tworzenia oferty handlowej
 159. Organizacja i funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce
 160. Bezrobocie na Śląsku

 161. Cechy osobowościowe menedżera oraz ich wpływ na proces kierowania I zarządzania firmą
 162. Cena jako narzędzie marketingu mix w usługach telekomunikacyjnych na przykładzie firmy „X”
 163. Ekonomiczne i finansowe aspekty działalności reklamowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy handlowej „X”
 164. Faktoring jako forma finansowania towarowego
 165. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy "X"
 166. Techniki sprzedaży ubezpieczeń
 167. Znaczenie informacji personalnej w zarządzaniu organizacją
 168. Komunikacja w organizacji przedsiębiorstwa - przypadek firmy „X”
 169. Kredyty bankowe i ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 170. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

 171. Marketing jako element strategii rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 172. Motywacyjne aspekty stylów kierowania

 
173. Mechanizmy motywacyjne wobec pracowników (płacowe i pozapłacowe) w różnych typach przedsiębiorstw,
         a efektywność ekonomiczna
 174. Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
 175. Plan restrukturyzacji spółki na najbliższe lata
 176. Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego na przykładzie „X”
 177. Proces rekrutacji na stanowisko X w firmie kurierskiej „X”
 178. Promocja przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na przykładzie firmy „X”
 179. Znaczenie reklamy w budowaniu wizerunku marki
 180. Najważniejsze narzędzia zarządzania współczesnego menedżera (anatomia biznesu)

 181. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju firmy ubezpieczeniowej w Polsce na przykładzie „X”
 182. Strategia marketingowa firmy handlowo - usługowej „X” na rynku międzynarodowym
 183. Analiza kondycji finansowej firmy na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie firmy „X”
 184. Ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa „X”
 185. Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie „X”
 186. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa
 187. Polityka regionalna w Polsce na tle europejskich celów polityki regionalnej na przykładzie woj. "X"
 188. Strategia promocji produktów przedsiębiorstwa na przykładzie „X”
 189. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie firmy „X”
 190. Ocena sytuacji finansowej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 191. Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa „X"
 192. Analiza finansowa przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie firmy „X”
 193. Analiza finansowa na przykładzie firmy „X”
 194. Rachunkowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie spółki „X”
 195. Wniosek kredytowy na uruchomienie małego zakładu produkcji biopaliw
 196. Analiza porównawcza ryzyk w działalności zakładu ubezpieczeniowego i banku komercyjnego
 197. Procedury kredytowe w banku „X” na przykładzie kredytów dla klientów indywidualnych
 198. Niezależność banku centralnego na przykładzie funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego
 199. Procedury kredytowe w banku „X” na przykładzie kredytów dla klientów indywidualnych
 200. Kredytowanie gospodarstw domowych na przykładzie banku „X”

 201. Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w banku „X”
 202. Bankowość – instrumenty rynku bankowego, zdolność kredytowa, inwestycje bankowe
 203. Rozwój usług elektronicznych w sektorze bankowym w Polsce w ostatnich latach
 204. Problematyka zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 205. Akcje jako instrument rynku kapitałowego
 206. Analiza marketingowa wybranego przedsiębiorstwa transportowego
 207. Analiza strategiczna firmy „X” jako podstawa do założeń strategii rozwoju
 208. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 209. Bilans jako podstawowe źródło informacji o podmiocie
 210. Tworzenie i funkcjonowanie biura rachunkowego

 211. Controlling w strategii współczesnego przedsiębiorstwa
 212. Dobra i zła praca – zadowolenie z pracy, a system motywacyjny
 213. Dystrybucja jako element logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
 214. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw w gospodarce komunalnej
 215. Funkcje systemu wynagradzania w małej firmie „X”
 216. Giełda papierów wartościowych jako uczestnik rynku kapitałowego
 217. Rola informacji w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X"
 218. Zmiany zachodzące w polskiej agroturystyce po wejściu do Unii Europejskiej
 219. Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
 220. Wpływ euro na funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego

 221. Kierunki strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 222. Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 223. Kontrola w administracji
 224. Analiza porównawcza pracy kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego
 225. Skutki wynikające z wejścia do Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 226. Marka jako narzędzie polityki produktu na przykładzie firmy „X”
 227. Motywowanie do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 228. Motywowanie i rozwój pracowników na przykładzie firmy „X”
 229. Niematerialne wyznaczniki motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie firmy „X”
 230. Public relations jako sposób tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykładzie organizacji „X”

 231. Public relations w administracji publicznej
 232. Strategia produktu przedsiębiorstwa „X”
 233. Przekształcenie prawa lokatorskiego na spółdz. prawo własność. na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „X”
 234. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
 235. Strategia rozwoju gminy „X”
 236. Analiza i diagnoza strategii rozwoju firmy „X”
 237. Style kierowania ludźmi – uwarunkowania kulturowe
 238. Zarządzanie towarowym transportem drogowym na przykładzie firmy „X”
 239. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe w systemie ubezpieczenia społecznego
 240. Wartościowanie pracy jako element systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

 241. Strategia wprowadzenia nowego produktu na rynek zagraniczny
 242. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie działalności eksportowej
 243. Zarządzanie systemem dystrybucji towarów na przykładzie firmy „X”
 244. Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach komercyjnych na przykładzie rekrutacji personelu w banku „X" i „Y”
 245. Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw agroturystycznych na przykładzie powiatu „X”
 246. Znaczenie usług finansowych w działalności bankowej na przykładzie wybranych banków w Polsce
 247. Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem „X"
 248. Sprawozdania finansowe źródłem informacji dla zarządu na przykładzie firmy „X”
 249. Stan i perspektywy bankowości elektronicznej w Polsce
 250. Biznes plan przedsiębiorstwa cateringowego „X”

 251. Wpływ euro na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego
 252. Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
 253. Analiza produktów bankowych na przykładzie kart płatniczych
 254. Kredyty konsolidacyjne dla osób fizycznych na przykładzie wybranych banków
 255. Leasing jako współczesna forma finansowania działalności gospodarczej
 256. Outsourcing w systemach logistycznych
 257. Powstanie i funkcjonowanie spółki z o. o.
 258. Wykorzystanie analizy strategicznej w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa odzieżowego „X”
 259. Formułowanie strategii w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie miasta „X”

 260. Czynniki kształtujące konkurencyjność firmy transportowej na przykładzie firmy „X”
 261. Projekt strategii firmy na przykładzie spółki „X”
 262. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie transportowym elementem efektywnej obsługi klienta na przykładzie firmy „X”
 263. Zarządzanie marką przedsiębiorstwa „X”
 264. Wpływ kultury organizacyjnej na wizerunek przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X"
 265. Logistyczna obsługa procesów dystrybucji na przykładzie firmy „X”
 266. Logistyczna obsługa procesów dystrybucji
 267. Zarządzanie procesami logistycznymi w działalności zaopatrzeniowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
 268. Negocjacje – jako element komunikacji marketingowej w firmie „X”
 269. Wpływ stylu kierowania na zarządzanie małą firmą na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego „X”
 270. Proces restrukturyzacji podmiotowej sektora bankowego w ostatnich latach

 271. Kobiety na rynku pracy
 272. Postawy bezrobotnych kobiet w poszukiwaniu pracy
 273. Charakterystyka zamówień publicznych
 274. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie „X”
 275. Państwowa straż pożarna w systemie administracji państwowej na przykładzie działalności
         komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w miejscowości „X"
 276. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich
 277. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki „X”
 278. Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie banku „X”
 279. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie dwóch banków
 280. Komunikacja w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 281. Konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
 282. Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE
 283. Promocja marki „X” na polskim rynku konsumenckim
 284. Public relations jako sposób tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykładzie gminy „X”
 285. Sposób na zakładanie firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 286. Formy zatrudnienia w urzędach administracji państwowej na przykładzie organizacji „X”
 287. Wprowadzenie nowego produktu na rynek zagraniczny
 288. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 289. Polityka budżetowa w Unii Monetarnej
 290. Zasady funkcjonowania strefy euro w sferze budżetowej

 
291. Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 292. Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej i majątkowej spółki „X”
 293. Analiza źródeł finansowania dostępnych dla MSP na podstawie doświadczeń różnych firm
 
294. Metody szacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki medycznej „X”
 
295. Kredyt konsumencki
 296. Administracyjny nadzór nad działalnością ubezpieczeniową

 297. Analiza ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na przykładzie PZU Życie S.A. w latach 2006 – 2008

 298. Analiza konkurencyjności ubezpieczeń transportowych w Polsce na przykładzie wybranych firm w latach 2005 – 2008
 299. Znaczenie i istota marketingu w usługach materialnych na przykładzie firmy „X"
 300. Zarządzanie jakością w świetle norm ISO 9000–14000 na przykładzie firmy „X”

 
301. Wykorzystanie metody Kaizen w zarządzaniu firmą „X”
 302. Organizacja Biura Nieruchomości „X” – modele organizacji
 303. Model struktury organizacyjnej podsegmentu dystrybucji energii
 304. Analiza organizacji procesów produkcji na przykładzie spółki „X”
 305. Motywowanie w firmie na przykładzie firmy „X
 306. Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania organizacją branży hotelarskiej na przykładzie hotelu „X”
 307. Kontrola w administracji na przykładzie Urzędu Skarbowego „X”
 308. Bariery innowacyjności MSP w regionie województwa zachodniopomorskiego
 309. Warunki działania małych i średnich firm na przykładzie firmy „X”
 310. Bankowość internetowa

 311. Analiza porównawcza sprawozdań finansowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X” i „Y
 312. Ocena produktów kredytowych na przykładzie wybranych banków
 313. Systemy MRP
 314.
Rozwiązywanie konfliktów w pracy na przykładzie organizacji „X"
 315. Rozwiązywanie konfliktów w pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 316. Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rozproszonym
 317. Wykorzystanie outsourcingu we współczesnej organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 318. Skutki wynikające z wejścia do unii europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 319. System zapewnienia jakości w logistycznej obsłudze klienta w wymiarze międzynarodowym
 320. System motywacyjny w firmie „X”

Jeżeli zainteresował Państwa któryś z powyższych tematów publikacji, prosimy o kontakt telefoniczny
lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowiązująco) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt)
danej publikacji, a następnie prześlemy go Państwu (bezpłatnie) licząc jednak na dalszym etapie współpracy,
że powierzą nam Państwo napisanie danego materiału.

Wszystkie materiały pisane są standardowo, tzn.:  czcionka - Time New Roman, wielkość czcionki - 13,
odstępy między wierszami - 1,5; marginesy standardowe.
Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel.: 
+48 664 600 900  (w godz. 8:00 - 18:00)  
E-mail:   
mk@mkpublikacje.pl

W przypadku kontaktu telefonicznego realizacja następuje niezwłocznie po rozmowie telefonicznej
(do 24 godzin).
Natomiast w przypadku kontaktu poprzez e-mail realizacja może nastąpić z opóźnieniem.
Proszę o niedokonywanie zamówień poprzez wysyłanie sms-ów oraz niezadawanie pytań poprzez sms.
Maksymalna, jednorazowa ilość zamówień szczegółowych opisów (konspektów) publikacji
wynosi 3 sztuki.
W kontaktach zawsze proszę się posługiwać nr publikacji.
Zamówienia powyżej 3 sztuk, bez poprzedzającej rozmowy, będą ignorowane.

=========================================================================================
=========================================================================================
       

Po więcej informacji zapraszamy na naszą podstawową stronę:
http://www.mkpublikacje.pl

========================================================================================
========================================================================================
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Copyright © 1999-2012 MK PUBLIKACJE                                                             Design by SZABLONY.maniak.pl.